POWRÓT DO

STRONY GŁÓWNEJ

 

Plan wychowawczy – zerówka 2007/2008

Wychowawca: Mariola Adamik

 

Działania wychowawcy:

 

1.      Uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, w tym dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

2.      Zapewnienie każdemu dziecku równych szans poprzez wspomaganie rozwoju w bezpiecznym, przyjaznym i zdrowym środowisku szkolnym.

3.      Wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu.

4.      Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kulturowej dziecka.

5.      Rozbudzanie ciekawości poznawczej.

6.      Kształtowanie umiejętności obserwacji oraz ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w bliskim otoczeniu dziecka (przyrodniczym, społecznym, kulturowym).

7.      Rozwijanie wrażliwości estetycznej – tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji teatralnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej. 

8.      Zapewnienie odpowiednich warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania oraz realizacji działań prozdrowotnych.

 

Zakres działań wychowawczych

 

Zadania wynikające z planu wychowawczego szkoły

 

Tematyka szczegółowa, sposób ewaluacji

 

Termin

W szkole

1.      Organizowanie zespołu klasowego

2.      Moja sala – sala jako miejsce nauki i zabawy. Wygląd, utrzymanie porządku, czynności dyżurnego

3.      Szkoła i jej otoczenie. Pomieszczenia szkolne ich przeznaczenie. Bezpieczne poruszanie się po szkole

4.      Prawidłowa postawa w ławce. Bezpieczne zachowanie się w grupie i szkole. Integrowanie zespołu klasowego poprzez naukę, zabawę, wycieczki.

5.      Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień – udział w zajęciach teatralnych, tanecznych, warsztatach bukieciarstwa.

Wrzesień

Wrzesień

 

 

Wrzesień

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

Rodzina w życiu dziecka

1.      Rodzina; więzy rodzinne, struktura rodziny, święta rodzinne, tradycje panujące w rodzinie, wspólne spędzanie wolnego czasu, podejmowanie obowiązków, wzajemna pomoc.

2.      Współpraca z rodzicami.   Zapoznanie rodziców z:

v  Statutem szkoły

v  Programem wychowawczym szkoły

v  Proc. wyboru oraz regulaminem R. Rodz.

v  Zapoznanie rodziców z systemem stypendialnym w szkole: Stypendia motywacyjne, socjalne, zapomogi losowe.

3.      Pedagogizacja rodziców:

            Spotkanie z logopedą i pedagogiem szkolnym

            Pogadanki i prelekcje w czasie spotkań z rodzicami

            Omówienie wyników diagnoz „Dojrzałość szkolna 6 – latków”

Październik

Listopad

Grudzień

 

 

 

 

Wrzesień

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Czerwiec

Wychowanie patriotyczne,

Edukacja europejska

1.      Nasza ojczyzna. Symbole narodowe. Ważne wydarzenia historyczne, rocznice, święta państwowe, międzynarodowe.

2.      Miejsce Polski na kontynencie, położenie Polski w Europie. Mapa Polski.

3.      Realizacja projektu działań edukacyjnych – „Nauka  też może być pasją -  Młody Polak Europejczyk”

4.      Szkolne Dni Europy

5.      Konkurs Piosenki Europejskiej

 

Listopad Maj

 

Maj

 

Kwiecień

 

 

Cały rok

Maj

Wychowanie prozdrowotne (zdrowie i bezpieczeństwo)

1.      Wprowadzenie jednolitego stroju szkolnego

2.      Co sprzyja, a co zagraża zdrowiu psychofizycznemu:

v  Rozróżnianie pojęć „zdrowie – choroba”

v  Dbałość o higienę osobistą, nawyki higieniczno – kulturalne

v  Realizacja programu „Wesoły uśmiech sześciolatka”

v  Rozumienie zasad prawidłowego odżywiania się i jego znaczenia dla zdrowia, kultura spożywania posiłków

v  Tolerancja i cierpliwość do innych, zwłaszcza do osób niepełnosprawnych, starszych i cierpiących

v  Rozwijanie ruchu jako najważniejszego czynnika stymulującego rozwój  i sprawność człowieka

3.      Bezpieczny 6 – latek.

Realizacja programów: profilaktycznego i wychowawczego „Bezpieczna Szkoła”

Kampania „Wulgaryzmom mówimy nie”

Realizacja  Programu walki z hałasem

            Dzień życzliwości

v  Zasady poruszania się w mieście i poza miastem.

v  Zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi.

v  Bezpieczeństwo zabaw w różnych porach roku

 

 

 

 

v  Spotkanie z policją. Zagrożenia wynikające z zabaw w niewłaściwych miejscach. ograniczenie zaufania do nieznajomych, obcych ludzi.

Wrzesień

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

Grudzień

Cały rok

21 październik

Listopad

 

 

Październik

Styczeń

Marzec

Czerwiec

 

Październik

 

 

Edukacja środowiskowa

4.      Pogoda i zjawiska atmosferyczne, charakterystyczne dla różnych pór roku, zjawiska przyrodnicze.

5.      Świat roślin i zwierząt. Systematyczne obserwacje przyrody z zaakcentowaniem piękna, harmonii, porządku, barw, zapachów, dźwięków.

6.      Zabawy badawcze związane z przyrodą (doświadczenia, eksperymentowanie, badanie)

7.      Kącik przyrody

8.      Warsztaty ekologiczne zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody – Pro – Natura.

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

Maj

 

Kwiecień

Marzec

Dziecko a sztuka

1.      Oglądanie inscenizacji, przedstawień, przestrzeni teatralnej i filmowej.

2.      Aktywność twórcza: plastyczna, muzyczna, techniczna, teatralna. Improwizacje słowne, wokalne, ruchowe, instrumentalne

3.      Taniec i ruch przy muzyce.

4.      Tworzenie galerii sześciolatków – przedstawianie autorów, prac

5.      Udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych.

6.      Warsztaty teatralne

v Planowanie pracy związanej z przygotowaniem przedstawienia teatralnego

v Wybór aktorów, planowanie scenografii

v Odgrywanie scenek, poszczególnych ról

v Improwizacja pantomimiczna – inwencja własna dzieci

v Zabawy dramowe

Cały rok

Utrwalanie tradycji szkoły (kontynuowanie zadań wychowawczych)

Imprezy szkolne
 1. Rozpoczęcie roku szkolnego
 2. Dzień edukacji Narodowej
 3. Dzień patrona szkoły
 4. Rocznica Odzyskania Niepodległości
 5. Andrzejki
 6. Mikołajki
 7. Wigilia klasowa
 8. Dzień Babci i Dziadka
 9. Zabawa karnawałowa
 10. Kiermasz prac uczniowskich

 

 

 1. Sportowy Piknik Szkolny
 2. Dni otwarte szkoły
 3. Dzień wiosny
 4. Rocznica Konstytucji 3 Maja
 5. Dzień Rodziny
 6. Osiedlowy festyn z okazji Dnia Dziecka
 7. Szkolne Dni Europy
 8. Aktywny udział w konkursach

v  Ekologiczny konkurs plastyczny

v  Konkurs Piosenki Europejskiej

v  Ekologiczny konkurs plastyczny dla kl. 0-III

      (Rzeźba z surowców wtórnych)

v  Konkurs plastyczny „Kwiaty dla mamy”

v  Konkurs „Pisanki, kraszanki”

v  Konkurs plastyczny o Wrocławiu dla kl. 0-III

v  Konkurs plastyczny „Dzieci świata”

v  Konkurs plastyczny „ Bezpieczeństwo w szkole i poza nią”

19. Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

03.IX.07

X.07

XI.07

10.XI.07

30.XI.07

06.XII.07

XII.07

I.07

I.07

Przy okazji świąt i spotkań z rodzicami

 

21.III.08

III.08

21.III.08

V.08

VI.08

VI.08

V.08

Według harmonogramu konkursów

 

 

 

 

 

VI. 08